Inom affärsområdet Förnybar energi utvecklar vi och driver det växande engagemanget inom vindenergi. Tillsammans med våra partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Vid utgången av 2019 var 485 turbiner i drift på SCAs mark med en årskapacitet på 4,4 TWh.  Tillsammans med tidigare beslutade projekt förväntas produktionen på SCA-mark öka från 2,6 TWh 2018 till 8 TWh 2022.

Långsiktigt mål

SCA har som långsiktigt mål att säkra vindkraftsproduktion på egen mark om 11 TWh, vilket motsvarar en elektrifiering av samtliga personbilar i Sverige.

Vind för webben

Våra erbjudanden

Markområden med goda vindförhållanden
SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, en yta nästan lika stor som Belgien. Vi kan erbjuda markområden med goda vindförhållanden och möjligheter att etablera stora vindparker.

Vi hjälper dig förverkliga dina vindkraftsplaner. Vi är en aktiv arrendator som också erbjuder samarbeten, där vi hjälper dig att förverkliga dina vindkraftsplaner på vår mark.

Vi tar hand om dina vägar
I egenskap av ett stort skogsbolag sköter vi flera tusen kilometer väg på våra marker och är ansvariga för vägunderhåll och snöplogning. Vi kan hjälpa dig som parkägare att sköta dina nya vägar. Du kan avtala med oss om bland annat;

• förvaltning
• tillsyn och
• samordning av vägunderhållet

Naturligvis anpassat efter dina behov.

Krossprodukter till vägbygget
Som projektör eller blivande ägare till en vindpark behöver du krossmaterial. Vi kan erbjuda lämpliga produkter för byggnation av nya vägar och fundament samt materialet som du behöver för vägunderhåll.

Lösningarna för ditt vindkraftprojekt
SCA har stor erfarenhet av olika steg i vindprojekt. Vi kan erbjuda lösningar för ditt vindkraftprojekt omfattande bland annat:
• projektledning
• planering
• hjälp med myndighetskontakter
• kontakt med andra markägare
• tillståndsfrågor eller
• sammanställning av miljörapporter

Vi arbetar med

utarrendering av vindlägen, samägda vindkraftprojekt samt egna vindkraftprojekt

VÅRA PROGRAM
VÅRA PROGRAM

Välkommen att kontakta oss!

Fakta om vindkraft

• Vindkraft är förnybar och är ett av de bästa miljövalen för att utvinna energi.
• Ett vindkraftverk på 4 MW i bra vindläge kan cirka producera 13 500 MWh per år. Det motsvarar behovet för 675 eluppvärmda villor som har en elförbrukning på 20 000 KWh/år.
• Tryckskillnaderna i vår atmosfär, orsakat i huvudsak av att solinstrålingen varierar mellan olika ställen på jordytan, sätter luftmassor i rörelse och vind uppstår. Desto större tryckskillnaderna desto mer blåser det. Vinden utnyttjas av vindkraftverk som genom rotation kan producera el.

Fakta om vindkraft
Fakta om vindkraft

Så blir vindens rörelser el

Luften i vår atmosfär rör sig på grund av skillnader i lufttryck. Luftflödet kallar vi vind och den rör sig i olika mönster såsom i virvlar eller vertikalt. Desto större tryckskillnaderna desto mer blåser det.

Orsaken till tryckskillnaderna är i huvudsak att solinstrålingen varierar mellan olika ställen på jordytan. Uppvärmd luft är lättare än kall luft och därför stiger den varma luften. Vinden passerar vindkraftverkens rotorblad (vingar) och får dem att rotera.

En generator omvandlar rotationen till el. Generatorn sitter högst uppe i vindkraftverkets torn och gör om kraften till el.
Ett vindkraftverk producerar i de flesta fall el när det blåser mellan 4 m/s och till 25 m/s. Vid för höga vindstyrkor stängs kraftverket av på grund av säkerhetsskäl.

Ett modernt vindkraftverk kan ta tillvara upp till cirka 45 % av vindens energi beroende på vindhastigheten. Desto högre upp i luften man kommer desto mindre turbulent är luften. Det är den ostörda luften som ger bäst produktionseffektivitet. Därför har verken blivit högre med åren och därmed också rotorbladen längre. Torn så höga som 155 m har utvecklats och rotorbladens läng kan vara så långa som 74 m.

I Sverige blåser det vanligvis minst under maj och augusti och mest under oktober-mars*, då elbehovet är som störst.

* Källa SMHI

Samarbeten vindkraft

FORSCA
Fred.Olsen Renewables AB och SCA bildade år 2011 det gemensamma bolaget FORSCA AB. Syftet med bolaget är att etablera vindkraft i ett område öster om Näsåker i Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner. Tillståndsansökan lämnades in hösten 2012 med målet att bygga omkring 180 vindkraftverk. I och med en projektminskningen avser ansökan nu 152 verk Detta skulle motsvara en produktion på ungefär 2 100 GWh producerad energi.I Tillståndsprocessen pågår fortfarande. Ett beslut förväntas under Q2 2018Vidare information kring projekten återfinns på FORSCAs projektsida www.forsca.se.

Statkraft SCA Vind AB
Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, bildades 2007 för att utveckla vindkraft på SCAs marker i Norrlands inland. SSVAB har byggt fyra vindparker med totalt 186 vindkraftverk, en installerad effekt på 546 MW och en produktion på ca 1,6 TWh per år. Bolaget har ägts till 60 procent av Statkraft och 40 procent av SCA. Den 6 april 2017 valde Statkraft och SCA att renodla sina roller i samarbetet genom en ny affärsuppgörelse. Statkraft övertog genom affären hela ägandet i SSVAB. SCA lämnade ägandet i SSVAB och erhåller som markägare arrende för vindparkerna. Vidare information kring projekten:

• Mörttjärnberget
• Stamåsen
• Ögonfägnaden
• Björkhöjden

återfinns på Statkrafts projektsida www.vindkraftnorr.se

Webb vind 1440.360